Các cơ sở của việc dự báo tội phạm ?

Hỏi: Các cơ sở của việc dự báo tội phạm ?

Đáp: Việc dự báo tội phạm cần được tiến hành đồng thời trên các cơ sở sau: các kết quả nghiên cứu về tình hình tội phạm trên địa bàn cần dự báo trong một khoảng thời gian dài; các kết quả nghiên cứu về nguyên nhân của tội phạm; các hiện tượng của đời sống xã hội, đặc biệt là hiện tượng tiêu cực; sự thay đổi của pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự; hiệu quả của công tác đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

error: Content is protected !!