Các chủ thể của luật quốc tế có nghĩa vụ phải công nhận tư cách quốc gia cho một thực thể có đầy đủ các yếu tố cấu thành quốc gia.

Hỏi: Các chủ thể của luật quốc tế có nghĩa vụ phải công nhận tư cách quốc gia cho một thực thể có đầy đủ các yếu tố cấu thành quốc gia.

Đáp: Sai. Công nhận quốc gia là hành vi thể hiện quan điểm chính trị – pháp lý của quốc gia khi có quốc gia mới xuất hiện. Điều đó có nghĩa là công nhận hay không công nhận một quốc gia mới là hành vi thể hiện chủ quyền quốc gia, xuất phát từ ý chí và sự tự nguyện của các chủ thể luật quốc tế.

error: Content is protected !!