Các căn cứ phân loại chứng cứ ?

Hỏi: Các căn cứ phân loại chứng cứ ?

Đáp: Trong tố tụng hình sự, chứng cứ có thể được phân loại dựa trên các tiêu chí sau đây: 1/Căn cứ vào giá trị chứng minh, chứng cứ được phân thành chứng cứ trực tiếp (có giá trị chứng minh độc lập) và chứng cứ gián tiếp. 2/Căn cứ vào giá trị chính xác của chứng cứ, chứng cứ được phân thành chứng cứ gốc và chứng cứ sao chép lại, thuật lại (giá trị chứng minh phụ thuộc vào kỹ năng sao chép lại). 3/Căn cứ vào đối tượng bị buộc tội, chứng cứ được phân loại thành chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội.

error: Content is protected !!