Bồi thường thiệt hại là gì?

Hỏi: Bồi thường thiệt hại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 302, luật thương mại 2005 quy định về bồi thường thiệt hại như sau:
– Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.
– Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

error: Content is protected !!