“Bố tôi làm hành chính năm nay 53 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội 20 năm. Xin hỏi giờ bố tôi về hưu thì chế độ tiền lương sẽ được hưởng như thế nào? “

Hỏi: Bố tôi làm hành chính năm nay 53 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội 20 năm. Xin hỏi giờ bố tôi về hưu thì chế độ tiền lương sẽ được hưởng như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP: “người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
2. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
3. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
4. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”
Như vậy, bố bạn mới 53 tuổi nên nếu nghỉ để hưởng chế độ lương hưu thì phải thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP chúng tôi đã viện dẫn. Mức lương hưu hàng tháng mà bố bạn được hưởng theo quy định tại Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”
Theo quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, “người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP khi thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.”
Như vậy, nếu bố bạn thuộc trong các trường hợp chúng tôi nêu trên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, nếu bố bạn đủ điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP mà chúng tôi viện dẫn ở trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì mức lương hưu giảm đi 1%.
Về mức bình quân tiền lương, tiền cộng tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động được quy định tại Điều 58, 59 và Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

error: Content is protected !!