Bố tôi là ông C có vay của bà K một số tiền là 450.000.000 đồng. Do chưa chi trả được nên bà K đã kiện lên TAND huyện. Đến nay bố mẹ tôi đều đã chết và không để lại di chúc. Sinh thời, bố mẹ tôi có 5 người con. Vậy tôi xin được hỏi trách nhiệm của chúng tôi trong việc chi trả cho bà K số tiền 450.000.000 mà bố tôi đã vay, và quyền lợi của chúng tôi trong khối tài sản chung?

Hỏi: Bố tôi là ông C có vay của bà K một số tiền là 450.000.000 đồng. Do chưa chi trả được nên bà K đã kiện lên TAND huyện. Đến nay bố mẹ tôi đều đã chết và không để lại di chúc. Sinh thời, bố mẹ tôi có 5 người con. Vậy tôi xin được hỏi trách nhiệm của chúng tôi trong việc chi trả cho bà K số tiền 450.000.000 mà bố tôi đã vay, và quyền lợi của chúng tôi trong khối tài sản chung?

ĐÁp: Nghĩa vụ thanh toán của người thừa kế di sản được quy định tại Điều 165 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Căn cứ theo quy định này, những người được hưởng thừa kế phần di sản bố mẹ bạn để lại sẽ phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản vay 450.000.000 đồng và tiền lãi nếu có cho bà K. Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo hai trường hợp sau:
– Trường hợp di sản thừa kế chưa được chia: Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại. Theo đó, người quản lý di sản của bố mẹ bạn sẽ thanh toán khoản tiền vay cho bà K trong phạm vi di sản bố bạn để lại. Phần di sản còn lại sau khi thanh toán nghĩa vụ sẽ được chia cho những người thừa kế.
– Trường hợp di sản thừa kế đã được chia: Mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
Trường hợp này do bố mẹ bạn chết không để lại di chúc nên việc phân chia di sản sẽ theo quy định pháp luật và mỗi người thuộc cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau nếu không có thỏa thuận khác. Do đó, nếu không có người thừa kế nào khác ngoài 5 anh em bạn thì phần di sản của bố bạn sẽ được chia đều thành 5 phần và tương ứng với đó mỗi người sẽ phải thanh toán khoản tiền 90.000.000 đồng cho bà K. Tuy nhiên, trường hợp phần di sản 5 anh em bạn được nhận có giá trị nhỏ hơn 90.000.000 đồng thì mỗi người chỉ phải thanh toán cho bà K giá trị tương ứng phần di sản bạn đã được nhận.

error: Content is protected !!