Bên ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

Hỏi: Bên ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

Đáp: Căn cứ điều 157, luật thương mại 2005 quy định về bên uỷ thác như sau:
-Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao uỷ thác.

error: Content is protected !!