. Bên thứ ba tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế phải là bên có quyền lợi ích liên quan đến tranh chấp đó.

Hỏi: . Bên thứ ba tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế phải là bên có quyền lợi ích liên quan đến tranh chấp đó.

Đáp: Sai. Bên thứ ba giải quyết tham gia tranh chấp thường là bên không liên quan đến quyền và lợi ích của các bên trong tranh chấp, để đảm bảo tính công bằng, khách quan khi đưa ra các ý kiến nghị, để xuất các bên giải quyết tranh chấp. Bên thứ 3 phải thực hiện nhiệm vụ của mình phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng chủ quyền và không can thiệp công việc nội bộ của các bên tranh chấp.

error: Content is protected !!