Bên thứ ba tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế có thể không phải là chủ thể của luật quốc tế.

Hỏi: Bên thứ ba tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế có thể không phải là chủ thể của luật quốc tế.

Đáp: Đúng. Bên thứ ba tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế có thể với tư cách là trung gian, hòa giải, ủy ban điều tra, ủy ban hòa giải. Bên thứ 3 có thể là một hoặc một số quốc gia, tổ chức quốc tế thậm chí là cá nhân có uy tín có thể đứng ra giúp đỡ các bên tranh chấp đạt được quyền thỏa thuận giải quyết tranh chấp.

error: Content is protected !!