Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

Hỏi: Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

Đáp: Căn cứ điều 156, luật thương mại 2005 quy định về bên nhận uỷ thác như sau:
-Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.

error: Content is protected !!