Bên giao đại lý là gì? Bên đại lý là gì?

Hỏi: Bên giao đại lý là gì? Bên đại lý là gì?

Đáp: Căn cứ điều 167, luật thương mại 2005 quy định về bên giao đại lý, bên đại lý như sau:
+ Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.
+ Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.

error: Content is protected !!