Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đổi với với hoạt động mua bán hang hóa quốc tế trong những trường hợp nào?

Hỏi: Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đổi với với hoạt động mua bán hang hóa quốc tế trong những trường hợp nào?

Đáp: Căn cứ điều 31, luật thương mại 2005 quy định về áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế như sau:
-Trong trường hợp cần thiết, để bảo vệ an ninh quốc gia và các lợi ích quốc gia khác phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

error: Content is protected !!