A có văn bản yêu cầu cơ quan M giải trình về quyết định hành chính liên quan đến A. Trong thời gian chờ giải trình, A bị tai nạn qua đời. Trong trường hợp này, việc giải trình được xử lý như thế nào?

Hỏi: A có văn bản yêu cầu cơ quan M giải trình về quyết định hành chính liên quan đến A. Trong thời gian chờ giải trình, A bị tai nạn qua đời. Trong trường hợp này, việc giải trình được xử lý như thế nào?

Đáp: Trong trường hợp này, A là người yêu cầu giải trình đã chết thì xảy ra 02 trường hợp: Thứ nhất, nếu A có người thừa kế quyền, nghĩa vụ thì người thực hiện trách nhiệm giải trình vẫn tiếp tục thực hiện việc giải trình và sẽ gửi văn bản giải trình cho người thừa kế. Trong trường hợp chưa xác định được thừa thừa kế quyền, nghĩa vụ của A thì người thực hiện trách nhiệm giải trình tạm đình chỉ việc giải trình cho đến khi xác định được, sau đó mới tiếp tục thực hiện trách nhiệm giải trình. Thứ hai, nếu A không có người thừa kế quyền, nghĩa vụ thì người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ việc giải trình theo quy định.

error: Content is protected !!