Xuất phát từ tính chất, phạm vi và vai trò của quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia nên khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt thì các điều ước quốc tế giữa các bên hữu quan sẽ đương nhiên không còn hiệu lực.

Hỏi: Xuất phát từ tính chất, phạm vi và vai trò của quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia nên khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt thì các điều ước quốc tế giữa các bên hữu quan sẽ đương nhiên không còn hiệu lực.

ĐÁp: Sai. Sự tận tâm, thiện chí của chủ thể ký kết vừa là cơ sở, vừa là bảo đảm quan trọng để chủ thể ký kết tự ràng buộc vào nghĩa vụ thực hiện các quy định của luật điều ước nói chung và điều ước quốc tế nói riêng với tình chất là các cam kết quốc tế tồn tại song hành cùng các điều khoản thỏa thuận trong điều ước. Việc không thi hành điều ước quốc tế chỉ có thể được thực hiện trong một số các trường hợp và với những điều kiện rất chặt chẽ. Ví dụ, trường hợp quan hệ ngoại giao hoặc quan hệ lãnh sự giữa các bên kết ước bị cắt đứ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thực hiện các điều ước quốc tế hiện có giữa các bên, trừ khi điều ước quốc tế đó chỉ có thể thực hiện khi có sự tồn tại của những quan hệ này (Điều 63 Công ước Viên 1969 về luật điều ước quốc tế).

error: Content is protected !!