Văn bản quy phạm pháp luật và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật? Ví dụ minh họa?

Hỏi: Văn bản quy phạm pháp luật và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật? Ví dụ minh họa?

Đáp: – Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục.
– Đặc điểm:
+ Được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền theo luật quy định (Điều 4 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.)
+ Nội dung văn bản có chứa những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung (QPPL), đối với cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật. Những quy phạm pháp luật có tính bắt buộc chung được ban hành không phải cho 1 trường hợp cụ thể mà là cho tất cả các trường hợp thuộc phạm vi dự liệu
+ Được áp dụng nhiều lần trong mọi trường hợp khi có những sự kiện pháp lý tương ứng được dự liệu xảy ra chừng nào văn bản đó chưa hết hiệu lực.
+ Được ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật.
– Ví dụ:
+ Hiến pháp, bộ luật, luật, nghị quyết của QH
+ Pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH với Đoàn chủ tịch UBTW mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Lệnh quyết định của CTN…

error: Content is protected !!