Vai trò của Luật Hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Hỏi: Vai trò của Luật Hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Đáp: – LHC là phương tiện cụ thể hóa, chi tiết hóa phần lớn các quyền, tự do, nghĩa vụ cơ bản của con người, của công dân được Hiến pháp ghi nhận, nhiều khi còn bổ sung các quyền và nghĩa vụ không cơ bản như quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được tiếp cận thông tin, quyền học tập…
– LHC là phương tiện để giới hạn quyền lực của hệ thống HCNN trong mối quan hệ với cá nhân, tổ chức
– Thể hiện thông qua hoạt động của BMHCNN- người đưa quy định LHC đến với dân chúng. Việc tổ chức và phân định thẩm quyền hợp lý cho BMHC có mục đích quan trọng là bảo vệ các quyền, tự do cơ bản của con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
– Vai trò của LHC không chỉ thể hiện qua vai trò của hệ thống BMHC trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
– LHC giới hạn quyền lực hành chính với quyền lực xã hội dân sự, quyền con người, quyền công dân trong hoạt động HCNN.
– PLHC là phương tiện để công dân có thể kiểm soát được các hoạt động của các CQHCNN nhằm bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân tăng cường pháp chế trong quản lý.

error: Content is protected !!