Tuyến đường quá cảnh được quy định như thế nào?

Hỏi: Tuyến đường quá cảnh được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 243, luật thương mại 2005 quy định về tuyến đường quá cảnh như sau:
-Hàng hóa chỉ được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế và theo đúng những tuyến đường nhất định trên lãnh thổ Việt Nam.
– Căn cứ điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể tuyến đường được vận chuyển hàng hoá quá cảnh.
-Trong thời gian quá cảnh, việc thay đổi tuyến đường được vận chuyển hàng hoá quá cảnh phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

error: Content is protected !!