Tuân thủ pháp luật là gì?

Hỏi: Tuân thủ pháp luật là gì?

Đáp: Tuân thủ (tuân theo) pháp luật (xử sự thụ động) là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế, không tiến hành những hoạt động mà pháp luật cấm. Những quy phạm pháp luật cấm đoán được thực hiện ở hình thức này.

error: Content is protected !!