“Trường hợp nghỉ quá 40 ngày làm việc trong một năm nhưng trong quá trình công tác vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cuối năm có được xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến hay không? Các quy định để được nhận danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến nêu rõ trong văn bản nào? “

Hỏi: Trường hợp nghỉ quá 40 ngày làm việc trong một năm nhưng trong quá trình công tác vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cuối năm có được xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến hay không? Các quy định để được nhận danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến nêu rõ trong văn bản nào?

Đáp: Theo Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định:
“1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng.
2. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
4. Thời gian nghỉ thai sản theo, quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).
Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.
6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên”.
Ngoài ra, tại Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an cũng quy định tại Điều 9 về danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến”, theo đó:
“1. Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
b) Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh nội vụ, các quy trình và chế độ công tác; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh;
d) Có số phiếu tín nhiệm ở đơn vị cơ sở đạt từ 80% trở lên.
2. Số lượng cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến” tối đa không quá 80% tổng số cá nhân đủ điều kiện”.
Tuy nhiên, còn phải thuộc các trường hợp được xét tặng danh hiệu thi đua dẫn chiếu tại Điều 4 của Thông tư.
Qua các quy định trên, đối với trường hợp là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nghỉ quá 40 ngày làm việc trong một năm (tổng số các ngày nghỉ cộng lại trong một năm) nhưng trong quá trình công tác vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cuối năm không đủ điều kiện để xét tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến (trừ trường hợp được cơ quan cử đi học, bồi dưỡng hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ phải nghỉ việc để điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên).

error: Content is protected !!