Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì?

Hỏi: Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì?

Đáp:

Căn cứ điều 117, luật thương mại 2005 quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau:
-Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

error: Content is protected !!