. Trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biên, tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, đều được hưởng các quyền tự do hàng hải và hàng không.

Hỏi: . Trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biên, tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, đều được hưởng các quyền tự do hàng hải và hàng không.

Đáp: Đúng. Theo khoản 1 Điều 58 Công ước Luật biển 1982: Trong vùng đặc quyền kinh tế, tất cả các quốc gia dù có biển hay không có biển, điều được hưởng các quyền tự do hàng hải và hàng không…

error: Content is protected !!