Trong một số trường hợp cần thiết, CQĐT được ủy thác có quyền từ chối việc ủy thác.

Hỏi: Trong một số trường hợp cần thiết, CQĐT được ủy thác có quyền từ chối việc ủy thác.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào Đ118 BLTTHS thì CQĐT được nhận ủy thác có trách nhiệm thực hiện đầy đử những việc được ủy thác theo thời hạn mà cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu. Đây là nghĩa vụ của CQĐT nhận ủy thác do đó không được thừ chối việc ủy thác.

error: Content is protected !!