“Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 5 năm. Tòa án đã xem xét và quyết định giao quyền nuôi con cho tôi. Nay, chồng cũ của tôi đã lấy vợ mới và có con riêng nhưng lại muốn đòi quyền nuôi con. Tôi muốn hỏi chồng cũ của tôi có quyền yêu cầu như vậy hay không? Tôi phải làm gì để vẫn giữ quyền nuôi con của mình? “

Hỏi: Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 5 năm. Tòa án đã xem xét và quyết định giao quyền nuôi con cho tôi. Nay, chồng cũ của tôi đã lấy vợ mới và có con riêng nhưng lại muốn đòi quyền nuôi con. Tôi muốn hỏi chồng cũ của tôi có quyền yêu cầu như vậy hay không? Tôi phải làm gì để vẫn giữ quyền nuôi con của mình?

Đáp: Theo quy định tại Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì chồng bạn có quyền yêu cầu Tòa án xem xét việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con chỉ được Tòa án chấp nhận khi có một trong các căn cứ được quy định tại khoản 2 Điều này như sau:
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con.
Căn cứ các quy định này, nếu bạn muốn giữ quyền nuôi con của mình thì bạn phải chứng minh mình không thuộc trường hợp được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 84 nêu trên.

error: Content is protected !!