“Tôi sinh ngày 03/7/1966, vào Công an tháng 11/1984, cấp bậc Thiếu tá chuyên môn kỹ thuật, công tác tại Công an tỉnh Kon Tum 35 năm. Tháng 12/2019, tôi nhận Quyết định nghỉ chờ hưu lúc 53 tuổi. Trường hợp của tôi có được nhận chế độ nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu được thì tôi sẽ được hưởng chế độ gì? “

Hỏi: Tôi sinh ngày 03/7/1966, vào Công an tháng 11/1984, cấp bậc Thiếu tá chuyên môn kỹ thuật, công tác tại Công an tỉnh Kon Tum 35 năm. Tháng 12/2019, tôi nhận Quyết định nghỉ chờ hưu lúc 53 tuổi. Trường hợp của tôi có được nhận chế độ nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu được thì tôi sẽ được hưởng chế độ gì?

Đáp: Bạn sinh ngày 03/7/1966, vào CAND tháng 11/1984, cấp bậc Thiếu tá chuyên môn kỹ thuật, có thời gian công tác tại Công an tỉnh Kon Tum 35 năm; tháng 12/2019 bạn nhận quyết định nghỉ chờ hưu lúc 53 tuổi) thì chưa đủ căn cứ để xác định bạn có thuộc đối tượng được xem xét giải quyết chế độ do nghỉ hưu trước hạn tuổi hay không.

Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo như sau:

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân, cụ thể: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ từ 01 năm (12 tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (bao gồm: xác định lại chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, thu gọn đầu mối mà không bố trí được công việc khác hoặc không điều chuyển được sang công tác ở đơn vị khác) thì ngoài việc được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, được trợ cấp một lần tăng thêm do quy đổi (nếu có) còn được hưởng trợ cấp do nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ, gồm:

– Trợ cấp theo số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ: Mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi được hưởng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng trước khi nghỉ hưu;
– Trợ cấp theo số năm công tác thực tế: Trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ hưu.

error: Content is protected !!