Tôi muốn tra cứu thông tin về tài sản là động sản (không phải tàu bay, tàu biển), tôi có phải trả phí cho việc tìm hiểu thông tin không?

Hỏi: Tôi muốn tra cứu thông tin về tài sản là động sản (không phải tàu bay, tàu biển), tôi có phải trả phí cho việc tìm hiểu thông tin không?

Đáp:
Trong trường hợp tự tra cứu trên hệ thống đăng ký trực tuyến (không có xác nhận của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản), anh/chị không phải nộp phí cho việc tìm hiểu thông tin về tài sản là động sản khác.

Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin (có xác nhận của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản), anh/chị nộp phí cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và STT 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

error: Content is protected !!