Tôi là bộ đội đã nghỉ hưu, vì còn sức khỏe nên tôi xin đi làm bảo vệ trông xe cho siêu thị gần nhà. Ban đầu tôi ký kết hợp lao động 01 năm, sau đó thấy tôi làm tốt họ tiếp tục cho ký hợp đồng lao động. Tôi muốn ký hợp đồng lao động 01 năm, nếu còn sức khỏe thì làm tiếp, không thì nghỉ. Nhưng quản lý siêu thị nói theo luật hiện nay chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn một lần, sau đó là hợp đồng không xác định thời hạn. Họ nói như vậy có đúng không?

Hỏi: Tôi là bộ đội đã nghỉ hưu, vì còn sức khỏe nên tôi xin đi làm bảo vệ trông xe cho siêu thị gần nhà. Ban đầu tôi ký kết hợp lao động 01 năm, sau đó thấy tôi làm tốt họ tiếp tục cho ký hợp đồng lao động. Tôi muốn ký hợp đồng lao động 01 năm, nếu còn sức khỏe thì làm tiếp, không thì nghỉ. Nhưng quản lý siêu thị nói theo luật hiện nay chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn một lần, sau đó là hợp đồng không xác định thời hạn. Họ nói như vậy có đúng không?

Đáp: Quản lý siêu thị nói như vậy là chưa đúng đối với trường hợp của bác. Theo quy định thì bác đã nghỉ hưu và vẫn tiếp tục đi làm. Như vậy, theo luật lao động bác là người lao động cao tuổi. Với người lao động cao tuổi thì bác và siêu thị có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Đồng thời, bác còn được hưởng những chính sách sau: Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Pháp luật cũng quy định: Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn; Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

(Điều 149 Bộ luật lao động năm 2019)

error: Content is protected !!