“Tôi hiện đang công tác tại Đội Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, tôi đang hưởng 10% phụ cấp khám nghiệm hiện trường theo Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân. Tuy nhiên một bộ phận làm công tác phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nổ khác thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk lại được hưởng mức phụ cấp 15%. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, phụ cấp 15% của lực lượng khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nổ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk được thực hiện theo quy định nào? Vì sao cùng làm công tác khám nghiệm hiện trường tại một cơ quan nhưng lực lượng Kỹ thuật hình sự lại không được hưởng chế độ này? “

Hỏi: Tôi hiện đang công tác tại Đội Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, tôi đang hưởng 10% phụ cấp khám nghiệm hiện trường theo Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân. Tuy nhiên một bộ phận làm công tác phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nổ khác thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk lại được hưởng mức phụ cấp 15%.
Tôi muốn hỏi Bộ Công an, phụ cấp 15% của lực lượng khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nổ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk được thực hiện theo quy định nào? Vì sao cùng làm công tác khám nghiệm hiện trường tại một cơ quan nhưng lực lượng Kỹ thuật hình sự lại không được hưởng chế độ này?

Đáp; Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BCA-BNV-BTC ngày 23/6/2010 của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ: Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp làm công tác khám nghiệm hiện trường các vụ cháy được hưởng phụ cấp đặc thù mức 15%.
Cán bộ kỹ thuật hình sự làm công tác khám nghiệm hiện trường ngoài hưởng phụ cấp đặc thù (mức 10%) còn được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (trong đó có sửa đổi Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ) theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

error: Content is protected !!