“Tôi đã từng bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì tôi có thể đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá không? ” “Tôi đã từng bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì tôi có thể đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá không? “

Hỏi: Tôi đã từng bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì tôi có thể đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 17 Luật đấu giá tài sản thì:
1. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật đấu giá tài sản và lý do thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không còn.
2. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá sau 01 năm kể từ ngày bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.
3. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.
4. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong các trường hợp sau đây:
– Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản.
– Bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.

error: Content is protected !!