“Tôi đã ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với ngân hàng (Hợp đồng thế chấp bất động sản đã được ký kết giữa 2 bên và được công chứng). Tuy nhiên khi đi Đăng ký giao dịch bảo đảm, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với “Quyền sử dụng đất” mà không đăng ký giao dịch bảo đảm đối với “Tài sản gắn liền trên đất”. Khi có tranh chấp xảy ra, Ngân hàng có xử lý bán đấu giá, phát mại được “tài sản gắn liên trên đất” của tôi không? “

Hỏi: Tôi đã ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với ngân hàng (Hợp đồng thế chấp bất động sản đã được ký kết giữa 2 bên và được công chứng). Tuy nhiên khi đi Đăng ký giao dịch bảo đảm, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với “Quyền sử dụng đất” mà không đăng ký giao dịch bảo đảm đối với “Tài sản gắn liền trên đất”. Khi có tranh chấp xảy ra, Ngân hàng có xử lý bán đấu giá, phát mại được “tài sản gắn liên trên đất” của tôi không?

Đáp: Thứ nhất, do bạn không nêu rõ lý do vì sao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không đăng ký giao dịch bảo đảm đối với “Tài sản gắn liền với đất” nên không thể xác định việc từ chối đăng ký của Văn phòng đăng ký có đúng căn cứ do pháp luật quy định hay không. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản gắn liền với đất có thể do tài sản này chưa được chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
Thứ hai, theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì việc thế chấp “quyền sử dụng đất” có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, còn theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP nêu trên thì việc thế chấp tài sản gắn liền với đất được đăng ký theo yêu cầu của các bên. Do đó, mặc dù tài sản gắn liền với đất của bạn chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm nhưng việc thế chấp tài sản gắn liền với đất này đã có hiệu lực giữa các bên theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng chứng nhận, nên khi xử lý tài sản bảo đảm thì tài sản gắn liền với đất này phải được xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất để trả nợ cho Ngân hàng. Tuy nhiên, để việc bán đấu giá, phát mại tài sản gắn liền với đất được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng thì đối với những tài sản gắn liền với đất thuộc diện đăng ký quyền sở hữu thì bạn cần đề nghị cơ quan có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu tài sản trước khi thực hiện bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!