“Tôi có thể thanh toán phí đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến đối với tài sản là động sản khác được không? “

Hỏi: Tôi có thể thanh toán phí đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến đối với tài sản là động sản khác được không?

Đáp: Kể từ ngày 10/7/2017 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chính thức triển khai vận hành Hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến đạt mức độ 4 về dịch vụ công trực tuyến. Do vậy, khách hàng có thể thanh toán phí đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến thông qua thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế hoặc thẻ ATM nội địa.

error: Content is protected !!