Toà án đình chỉ giải quyết vụ án khi nguyên đơn chết

Hỏi: Toà án đình chỉ giải quyết vụ án khi nguyên đơn chết

Đáp: Không phải trong mọi trường hợp khi nguyên đơn chết Toà án đều ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Trường hợp nguyên đơn chết mà chưa tìm thấy người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn thì Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án; trường hợp nguyên đơn chết mà đã tìm thấy người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn thì Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự; trường hợp nguyên đơn chết mà không có người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn thì khi đó Toà án mới ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

error: Content is protected !!