Tổ chức quốc tế liên quốc gia có thể khỏi kiện hoặc ký kết điều ước với các quốc gia thành viên của tổ chức.

Hỏi: Tổ chức quốc tế liên quốc gia có thể khỏi kiện hoặc ký kết điều ước với các quốc gia thành viên của tổ chức.

Đáp: Đúng. Với tư cách là thực thể do các quốc gia thành lập, tổ chức quốc tế liên quốc gia có khả năng độc lập với các quốc gia thành viên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý quốc tế độc lập với các quốc gia thành viên của tổ chức. Do có quyền năng độc lập với các quốc gia thành viên nên tổ chức quốc tế kiên quốc gia có thể khởi kiện hoặc ký kết điều ước với các quốc gia thành viên của chính tổ chức đó. Khởi kiện, ký kết điều ước quốc tế…là một trong những quyền của các chủ thể luật quốc tế. Tổ chức quốc tế liên quốc gia là chủ thể của luật quốc tế nên tổ chức quốc tế đương nhiên có quyền này. Ví dụ, Liên hợp quốc ký Hiệp định năm 1947 với Mỹ về việc đặt trụ sở tại Mỹ; Liên hợp quốc cũng ký nhiều điều ước chuyên môn với các quốc gia thành viên…

error: Content is protected !!