Thực trạng của tội phạm là gì ? Các nội dung nào cần làm rõ để nghiên cứu thực trạng của tội phạm ?

Hỏi: Thực trạng của tội phạm là gì ? Các nội dung nào cần làm rõ để nghiên cứu thực trạng của tội phạm ?

Đáp: Thực trạng của tội phạm là toàn bộ số vụ/số người phạm tội (đơn vị: vụ hoặc người) đã xảy ra xác định trong phạm vi không gian và thời gian. Để nghiên cứu thực trạng của tội phạm cần làm rõ các nội dung sau: tội phạm rõ, tội phạm ẩn, hệ số tội phạm (chỉ số tội phạm), thông số về nạn nhân của tội phạm (nếu có/nếu được)

error: Content is protected !!