Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm được quy định như thế nào?

Hỏi: Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 295, luật thương mại 2005 quy định về thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm như sau:
– Bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra.
– Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết; nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.
– Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với bên bị vi phạm về trường hợp miễn trách nhiệm của mình.

error: Content is protected !!