Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng là gì? Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trong trường hợp nào?

Hỏi: Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng là gì? Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trong trường hợp nào?

Đáp: * Khái niệm: Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng là việc vợ chồng thoả thuận xác định tài sản của vợ chồng sau khi kết hôn.
Hình thức: Thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải được thành lập bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực.
Thời điểm xác lập: Thoả thuận này phải được lập trước khi kết hôn. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.
Nội dung:
– Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng. Khi lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các cách sau đây:
+ Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;
+ Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung;
+ Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;
+ Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.
– Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của vợ chồng;
– Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chẩm dứt chế độ tài sản;
– Nội dung khác có liên quan.
*Theo quy định của Pháp luật thì thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
– Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại các luật có liên quan;
– Vi phạm một trong các quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng; quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng; giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
– Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

error: Content is protected !!