Theo quy định Luật Biên giới quốc gia 2003 của Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có biên giới quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia dưới sự chỉ đạo và quản lý thống nhất của Chính phủ.

Hỏi: Theo quy định Luật Biên giới quốc gia 2003 của Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có biên giới quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia dưới sự chỉ đạo và quản lý thống nhất của Chính phủ.

Đáp: Sai. Theo quy định tại Điều 31 của Luật Biên giới quốc gia 2003, Bộ đội biên phòng là lực lượng nồng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật. Như vậy, Bộ đội biên phòng là lực lượng nồng cốt, chuyên trách; lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò phối hợp hoạt động.

error: Content is protected !!