Theo quy định của pháp luật hiện hành cá nhân muốn được bổ nhiệm công chứng viên đều phải trải qua thời gian tập sự hành nghề công chứng có đúng không? Việc tập sự hành nghề công chứng được quy định như thế nào?

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành cá nhân muốn được bổ nhiệm công chứng viên đều phải trải qua thời gian tập sự hành nghề công chứng có đúng không? Việc tập sự hành nghề công chứng được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định của Luật công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì cá nhân muốn được bổ nhiệm công chứng viên đều phải trải qua thời gian tập sự hành nghề công chứng. Việc tập sự hành nghề công chứng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng đầu vào của đội ngũ công chứng viên. Hầu hết các nước trên thế giới đều quy định một chế độ tập sự nghiêm ngặt đối với người muốn trở thành công chứng viên. Cụ thể:
“Theo quy định tại điều 11 Luật công chứng năm 2014 thì mọi cá nhân muốn được bổ nhiệm công chứng viên đều phải tập sự hành nghề công chứng. Việc tập sự hành nghề công chứng được quy định như sau:
1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng.
Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.
Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự”

error: Content is protected !!