Theo quy định của Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao chỉ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên cơ quan này.

Hỏi:Theo quy định của Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao chỉ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên cơ quan này.

Đáp : Sai. Theo Điều 37 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, thành viên gia đình của viên chức ngoại giao cùng sống chung với người đó, nếu không phải là công dân tiếp nhận, được hưởng những quyền ưu đãi và miễn trừ như viên chức ngoại giao (Điều 39 (3); 40 (1); 44 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao).

error: Content is protected !!