Theo quy định Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, tài sản của cơ quan lãnh sự là bất khả xâm phạm và không thể bị trưng thu, trưng dụng trong bất kí trường hợp nào.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, tài sản của cơ quan lãnh sự là bất khả xâm phạm và không thể bị trưng thu, trưng dụng trong bất kí trường hợp nào.

Đáp: Sai. Theo khoản 4 Điều 31 Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, trụ sở, đồ đạc, tài sản và các phương tiện giao thông của cơ quan lãnh sự có thể bị trưng dụng vào các mục đích quốc phòng hoặc lợi ích công cộng, Khi làm như vậy, quốc gia nhận đại diện phải áp dụng mọi biện pháp có thể để tránh cản trở việc thực hiện chức năng lãnh sự và phải bồi thường một cách nhanh chóng, thích đáng và có hiệu quả cho nước cử.

error: Content is protected !!