Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao là công việc nội bộ của quốc gia nên không cần phải được sự đồng ý của nước nhận đại diện.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao là công việc nội bộ của quốc gia nên không cần phải được sự đồng ý của nước nhận đại diện.

Đáp: Sai. Theo Điều 4 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, nước cử đi phải chắc chắn rằng người mình định bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận đã được nước đó chấp nhận.

error: Content is protected !!