Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, nếu như không có sự đồng ý của quốc gia cử đại diện, nước nhận đại diện ngoại giao không được khám xét hoặc mở vali của cơ quan đại diện ngoại giao.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, nếu như không có sự đồng ý của quốc gia cử đại diện, nước nhận đại diện ngoại giao không được khám xét hoặc mở vali của cơ quan đại diện ngoại giao.

Đáp: Đúng. Theo Điều 27 khoản 3 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, túi ngoại giao không thể bị mở hoặc bị giữ lại.

error: Content is protected !!