Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án được quy định như thế nào?

Hỏi: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án được quy định như thế nào?

Đáp: Theo Pháp luật, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án được quy định như sau:
– Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.
– Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết đối với các khiếu nại sau đây: Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.
– Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giải quyết đối với các khiếu nại sau đây: Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
– Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết các khiếu nại sau đây: Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp về quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành; Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.
– Thủ trưởng Cơ quan thi hành án cấp quân khu giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên Cơ quan thi hành án cấp quân khu.
– Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết các khiếu nại sau đây: Khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án cấp quân khu; Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án cấp quân khu. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành.
– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết các khiếu nại sau đây: Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành; Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định.

error: Content is protected !!