Tại cùng một thời điểm 01 công chứng viên được hướng dẫn bao nhiêu người tập sự?

Hỏi: Tại cùng một thời điểm 01 công chứng viên được hướng dẫn bao nhiêu người tập sự?

Đáp: Theo quy định của Luật Công chứng 2014 tại cùng một thời điểm, một công chứng viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự.

error: Content is protected !!