Tại sao quyền hưởng dụng là vật quyền theo người?

Hỏi: Tại sao quyền hưởng dụng là vật quyền theo người?

Đáp: Quyền hưởng dụng là quyền gắn liền với tư cách chủ thể. Trong thời hạn của quyền sở hữu thì lợi ích kinh tế từ tài sản được xác lập cho chủ thể có quyền hưởng dụng chứ không phải cho chủ sở hữu của tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác

error: Content is protected !!