. Sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh là yếu tố tác động làm chấm dứt hiệu lực của mọi điều ước quốc tế.

Hỏi: . Sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh là yếu tố tác động làm chấm dứt hiệu lực của mọi điều ước quốc tế.

Đáp: Sai. Sự thay đổi cơ bản hoàn cảnh được hiểu là sự thay đổi của hoàn cảnh tại thời điểm thực hiện so với thời điểm được ký kết. Sự tồn tại của những hoàn cảnh đó là cơ sở chủ yếu để các quốc gia thành viên đồng ý chấp nhận sự ràng buộc của điều ước và sự thay đổi của hoàn cảnh đó làm thay đổi cơ bản phạm vi các nghĩa vụ mà các bên vẫn còn phải thi hành theo điều ước. Tuy nhiên, một sự thay đổi cơ bản các hoàn cảnh sẽ không thể được nêu lên làm lý do để chấm dứt hoặc rút khỏi một điều ước nếu đó là một điều ước quy định về đường biên giới…” (Điều 62 Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế).

error: Content is protected !!