So sánh quyền nhân thân và quyền tài sản?

* Quyền tài sản:
– Khái niệm: Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.
– Đặc điểm:
+ Quyền tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh rất đa dạng và phức tạp;
+ Quyền tài sản do Luật dân sự điều chỉnh luôn mang tính ý chí, phản ánh ý thức của các chủ thể tham gia; luôn thể hiện động cơ, mục đích của chủ thể tham gia.
+ Là quyền có tính chất hàng hoá.
+ Thể hiện rõ bản chất đền bù tương đương trong trao đổi.
– Phân loại: bao gồm quyền sở hữu và các quyền tài sản
+ Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật;
+ Quyền khác đối với tài sản là quyền chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác. Quyền khác đối với tài sản bao gồm: quyền đối với bất đông sản liền kề; quyền hưởng dụng; quyền bề mặt.
* Quyền nhân thân:
– Khái niệm: Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.
– Đặc điểm:
+ Gắn liền với mỗi cá nhân, không có nội dung kinh tế không gắn với quyền lợi tài sản của chủ thể;
+ Không thể chuyển giao cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào, không thể là đối tượng của hợp đồng trao đổi, mua bán.
– Phân loại:
+ Dựa vào căn cứ xác lập quyền nhân thân: Quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền nhân thân không gắn với tài sản.
+ Dựa vào chủ thể có quyền nhân thân: Quyền nhân thân của cá nhân; quyền nhân thân của chủ thể khác.
+ Dựa vào đối tượng của quyền nhân thân: Quyền cá biệt của chủ thể; quyền liên quan đến thân thể của cá nhân; quyền liên quan đến giá trị tinh thần của chủ thể; quyền liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình; quyền đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

error: Content is protected !!