Sản nghiệp trong Luật La Mã?

Hỏi: Sản nghiệp trong Luật La Mã?

Đáp: Trong Luật La Mã, sản nghiệp được hiểu như một tập hợp các quyền và nghĩa vụ có giá trị tiền tệ của một người, là một khái niệm chỉ xuất hiện trong những trường hợp được pháp luật dự kiến. Thông thường, khi một người còn sống, thì người này sẽ có các tài sản, và người La Mã thích quan niệm này hơn là quan niệm một người đang sống có một tập hợp tài sản gọi là sản nghiệp. Việc coi sản nghiệp như một tổng thể gồm tài sản có và tài sản nợ có mối liên hệ gắn bó thì chưa xuất hiện ở La Mã cổ đại.
Cá biệt, khi một người phụ nữ có chồng được trao cho một số tài sản làm của hồi môn, thì số tài sản đó tạo thành một sản nghiệp đặc biệt bên cạnh tài sản của người chồng, bởi vì nó vừa thuộc về người chồng, vừa thuộc về người vợ.
Ngoài ra, những người sống dưới quyền của người chủ gia đình có thể được người này giao cho một ít tài sản để khai thác. Các tài sản này vẫn thuộc về người chủ gia đình, nhưng việc quản lý để sinh lợi lại phụ thuộc vào thành viên được giao phó. Người ta gọi tập hợp các tài sản như trên là sản nghiệp uỷ thác.
Cuối cùng, trong trường hợp một người chết thì di sản mà người này để lại là một sản nghiệp, là các tài sản có gắn liền với các tài sản nợ và được chuyển giao cùng một lúc trọn vẹn cho người thừa kế

error: Content is protected !!