Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 235, luật thương mại 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics như sau:
– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
+ Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;
+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng;
+ Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;
+ Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.
– Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải.

error: Content is protected !!