Quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển áp dụng đối với tàu thuyền và phương tiện bay nước ngoài.

Hỏi: Quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển áp dụng đối với tàu thuyền và phương tiện bay nước ngoài.

Đáp: Sai. Căn cứ Điều 17 Công ước Luật biển 1982: Tàu thuyền của tất cả các quốc gia, có biển hay không có biển, đều được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải. Như vậy, quyền này không áp dụng cho phương tiện bay.

error: Content is protected !!