Quyền của người tổ chức đấu giá được quy định như thế nào?

Hỏi: Quyền của người tổ chức đấu giá được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 189, luật thương mại 2005 quy định về quyền của người tổ chức đấu giá như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người tổ chức đấu giá có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu người bán hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá đấu giá, tạo điều kiện cho người tổ chức đấu giá hoặc người tham gia đấu giá kiểm tra hàng hoá đấu giá và giao hàng hoá được bán đấu giá cho người mua hàng trong trường hợp người tổ chức đấu giá không phải là người bán hàng đấu giá;
+ Xác định giá khởi điểm trong trường hợp người tổ chức đấu giá là người bán hàng đấu giá hoặc được người bán hàng uỷ quyền;
+ Tổ chức cuộc đấu giá;
+ Yêu cầu người mua hàng thực hiện việc thanh toán;
+ Nhận thù lao dịch vụ đấu giá do người bán hàng trả theo quy định tại Điều 211 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!